top of page

PTL lämnar in miljötillståndsansökan för tillverkning av anodmaterial i Torsboda

 PTL lämnade den 18 mars 2024 in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt för planerad tillverkning av anodmaterial i Torsboda. Anläggningen blir Europas största av sitt slag och är även PTL:s första anodfabriksetablering utanför Asien.  

 

Genom att använda bästa möjliga teknik kommer verksamheten utformas så att människors hälsa och miljön skyddas mot föroreningar. Den ianspråktagna marken kommer att användas på ett sätt som tryggar god hushållning från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.  

Domstolen kommer att avgöra ärendet efter att ha granskat ansökan och mottagit utlåtanden från myndigheter samt intressenter. Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av en anläggning för anodmaterialproduktion.  

 

Inför lämnandet av miljötillståndsansökan har en miljökonsekvensbeskrivning genomförts av Svenska miljöinstitutet (IVL) har identifierat ett tiotal skyddade arter inom det verksamhetsområdet. PTL har därför valt att implementera skyddsåtgärder för att undvika negativ påverkan på dessa arter eller dess livsmiljö.   

 

Som en del av den växande batterikedjan i Sverige utgör anläggningen ett viktigt led i den pågående elektrifieringen för ett minskat fossilberoende och därmed minskat klimatavtryck. Anodmaterialet är en central beståndsdel i batterier som används i bland annat elbilar. Någon motsvarande produktion av batterianodmaterial av artificiell grafit finns i dagsläget inte i Europa.  

 

– ”Det är mycket glädjande att vi är redo att lämna in miljötillståndsansökan. Det är en nödvändig del i PTL:s etableringsprocess för anläggningen som kommer att bli ett viktigt nav för både Sveriges och hela Europas batterivärdekedja”, säger Dr. Yu Han, Europachef för PTL.  

Comments


bottom of page