top of page
geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash.jpg

Samråd

Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd (Putailai, nedan PTL) planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av anodmaterial av artificiell grafit i Torsboda i Timrå kommun. Ansökan kommer även att omfatta tillstånd för nödvändiga följdverksamheter, inklusive potentiell omledning av Torsbodabäcken och/eller avledning av grundvatten vid markutjämningsarbeten. Samrådet avser därför både miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken) och vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken).

Samråd

Samrådet utgör ett obligatoriskt led i miljötillståndsprocessen och arbetet med att genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, inom vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med samrådet är att ge berörda möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter i syfte att påverka arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Av det skälet samråder PTL nu bland annat om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Då den planerade verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan genomförs inget undersökningssamråd. I samrådsunderlaget redogörs för verksamhetens omfattning, rådande miljöförhållanden samt de miljöeffekter som verksamheten bedöms kunna medföra. Samrådsunderlaget finns tillgängligt för nedladdning nedan. För en utskriven version av samrådsunderlaget, vänligen kontakta samrad.torsboda@ivl.se.

Ändringar i samrådsunderlaget

Samrådsunderlaget har uppdaterats med ytterligare information och nedan är en komplett lista på alla tillägg, förtydliganden och korrigeringar som har gjorts:

5. Lokalisering

 • Korrigering: Torsboda 1:2 är nu mestadels avverkad och är ej längre helt täckt av skog.

6. Verksamhetsbeskrivning, figur 5

 • Korrigering: ”Grafitpasta” är ändrat till ”Grafitplatta” då det var en felöversättning.

7. Transporter

 • Tillägg: Information om tre alternativa hamnar presenteras samt en ny figur 6 över möjliga transportvägar till och från hamnarna.

 • Tillägg: Information presenteras om transporter för anställda.

 • Förtydligande: Gryttjomsvägen utreds endast för lämplighet som tillfartsväg för räddningstjänst.

8.1. Beredning av området

 • Förtydligande: Strandskyddet inom fastigheten är inte upphävt för biotopskyddade områden.

 • Korrigering: Bäcken ligger i söder och inte i öster.

 • Förtydligande: Delar av bäcken omfattas av det generella biotopskyddet och eventuell påverkan på dessa områden kommer att utredas och dispens sökas vid behov.

 • Förtydligande: Området innehåller skyddade arter (nattviol, vanliga groda, blåsippa) och eventuell påverkan på dessa kommer att utredas och dispens sökas vid behov.

 • Tillägg: Mnemosynefjärilen har även ett nyckelhabitat på Alnön.

 • Förtydligande: Fjärilen har tidigare återfunnits utanför planområdet och en mer riktad artinventering kommer att utföras.

8.6. Råmaterial och avfall

 • Korrigering: Biprodukterna som skapas kommer att återanvändas.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter skriftligt, senast den 16 oktober 2023 via formuläret nedan, per e-post till samrad.torsboda@ivl.se eller via post till:

POSTADRESS

IVL Svenska Miljöinstitutet

att: Samråd Torsboda

Box 210 60

100 31 Stockholm

Kortfattad projektbeskrivning – Projekt Torsboda

PTL avser att uppföra en anläggning för en årlig produktion av cirka 100 000 ton artificiell grafit på fastigheterna Torsboda 1:2 och Torsboda 1:10 i Timrå kommun. Materialet används som anodmaterial vid produktion av batterier och kommer att levereras till batteriproducenter i Sverige och övriga Europa. Verksamheten är ett led i den pågående elektrifieringen för ett minskat fossilberoende och därmed minskad klimatpåverkan. Motsvarande produktion finns inte i Europa i dagsläget.

Verksamheten etableras i två faser. Varje fas kommer att ha en kapacitet att producera cirka 50 000 ton grafit per år med samma produktionsprocess. Totalt förväntas den planerade verksamheten att skapa omkring 1 900 nya arbetstillfällen.

Produktionen av grafitmaterialet kommer att ske inomhus. Verksamheten kan dock ge upphov till omgivningspåverkan i form av bland annat buller från anläggningen och transporter, utsläpp till luft och lukt, damning, påverkan på naturmiljön vid eventuell omledning av Torsbodabäcken och påverkan på områden med generellt biotopskydd samt avsänkning av grundvattennivåer till följd av ändrade markförhållanden och avledning av grundvatten. Verksamheten är vidare förhållandevis energiintensiv och kräver tillgång på uppskattningsvis 2500 kubikmeter vatten per dag. En mer detaljerad beskrivning av de förväntade miljöeffekterna finns att läsa i samrådsunderlaget.

För att säkerställa att anläggningen utformas på ett sätt som gör att miljöpåverkan blir acceptabel kommer bolaget att genomföra utförliga utredningar. Vilka utredningar och hur omfattande dessa blir avgörs efter genomfört samråd. Miljöbedömningen kommer bland annat att innehålla en riskanalys och utredningar av utsläpp till luft, buller, den lokala trafiksituationen, grund- och ytvatten samt natur- och kulturvärden m.m. PTL kommer att lägga stor vikt vid att utforma verksamheten för att den negativa omgivningspåverkan blir så liten som möjligt.

Verksamheten kommer att utformas i enlighet med den detaljplan för området som nyligen vann laga kraft.

Preliminär tidsplan

Samrådet med myndigheter, enskilda, allmänheten och andra intressenter pågår under sommaren/hösten 2023. Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning förväntas att ges in till domstolen under hösten 2023. Anläggningen (fas I) förväntas preliminärt tas i drift 2025. Det bör noteras att dessa tider är preliminära och kan komma att ändras.

Personuppgiftsbehandling

När du lämnar synpunkter i samrådet kan dina eventuella personuppgifter komma att behandlas. Synpunkterna kommer bl.a. att sammanställas i en samrådsredogörelse och delges domstolen. Om du vill veta mer om varför och hur vi behandlingar dina personuppgifter, vänligen se vår personuppgiftspolicy som kan nås via denna länk: https://www.ivl.se/praktiskt/hantering-av-personuppgifter.html.

På uppdrag av Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd, (PTL)

IVL Svenska Miljöinstitutet

Lämna en synpunkt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page