top of page
geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash.jpg

Tillståndsprocessen
projekt Torsboda

PTL Sverige vill vara en drivande aktör för ett hållbart samhälle i Västernorrland och för ett Sverige i framkant i den framväxande gröna industrialiseringen. Omställningen till ny, grön teknik kommer kräva etableringar av nya verksamheter som kan påverka både människor och miljö. Här kan du läsa allt om PTL Sveriges tillståndsprocess för att kunna bygga vår anläggning.  

PTL Sveriges fabrik i Torsboda industripark kommer att vara en green tech-anläggning i toppklass. Den helt automatiska och intelligenta produktionstekniken kommer att drivas av 100 procent förnybar energi.  Vi kommer att använda europeiskt råmaterial och återvinna biprodukter från produktionen. I vår anläggning kommer vi att tillverka anodmaterial vilket är en viktig delkomponent för att producera litiumjonbatterier. Litiumjonbatterier är i sin tur avgörande för elektrifieringen av fordonsflottan tack vare deras höga energitäthet, långa livslängd och förmåga till snabb laddning. Dessa batterier minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till minskade utsläpp, vilket främjar en mer hållbar transportsektor med reducerad miljöpåverkan. Fabriken blir med andra ord en viktig del i den pågående globala elektrifieringen för ett minskat beroende av fossila bränslen och därmed minskad klimatpåverkan.  

Vi söker tillstånd enligt miljöbalken för byggnation av vår anläggning  

Omfattande byggnationer av industrianläggningar som bedöms påverka mark och miljö kräver miljötillstånd från mark- och miljödomstolen. Läs mer om miljötillstånd här

Vår planerade verksamhet kommer ge upphov till omgivningspåverkan både i byggprocessen och under drift. PTL Sverige kommer därför att ansöka om tillstånd för både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.   

Tillståndsprocessen visar vägen för hur vi kan bygga med minimal påverkan  

För att vi ska kunna bygga en av världens mest avancerade gröna fabriker med minimal påverkan på miljö, människor och samhälle, söker vi nu tillstånd enligt miljöbalken. Denna ramlag säkerställer att all byggnation främjar hållbar utveckling, det kan vara allt från teknikval till mängden utsläpp från det planerade bygget. Tillståndsprocessen tar tid och vi kan inte börja bygga fabriken förrän vi har fått godkänt att göra så. Under processen tar vi fram en rad utredningar som visar på vilket sätt, och i vilken omfattning vår verksamhet kommer påverka omgivande miljö. De kommer också visa hur vi på bästa sätt kan motverka negativ påverkan. Utredningarna blir underlag till den miljökonsekvensbeskrivning vi lämnar till Mark-och miljödomstolen.  

PTL Sverige har stor respekt för svensk miljölagstiftning som skyddar landets unika miljöer. Därför kommer vi med omfattande noggrannhet se till att vi följer varje steg längs hela tillståndsprocessen.  

 

Nedan kan du fortsätta läsa om hur långt vi kommit i tillståndsprocessen.  

Miljöbalken

Miljöbalken är Sveriges övergripande lag för miljöskydd och hållbar användning av naturresurser. Den syftar till att säkerställa en hållbar utveckling och skydda vår miljö och människors hälsa. Miljöbalken fastställer grundprinciper som försiktighetsprincipen, förorenaren betalar-principen och samhällsnyttighetsprincipen. Den som driver en verksamhet ansvarar för att förebygga skadlig miljöpåverkan. Miljöbalken reglerar även när tillstånd krävs för vissa verksamheter och innehåller bestämmelser om skyddade områden. Vid överträdelser finns sanktioner. 

Läs mer om miljöbalken och vad den omfattar här.

Tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Miljöfarlig verksamhet avser verksamheter som kan medföra utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen och gaser, eller som kan orsaka buller, skakningar eller förorening av mark och vatten.   

Vattenverksamhet gäller mål som mark- och miljödomstolen prövar angående bortledning av vatten, reglering av vattendrag, byggande av broar och hamnar, muddring, markavvattning m.m. Dessa prövas baserat på 11 kap. miljöbalken. 

Tillståndsprocessen för både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet kan sammanfattas i fyra delar: 

1

Ansökan  

Verksamheten lämnar in sin tillståndsansökan och miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) till mark- och miljödomstolen. 

2

Kompletteringsrunda  

Efter ansökningens registrering kan den skickas ut till berörda myndigheter remissinstanser för eventuella kompletteringar. Sökanden kan bli ombedd att komplettera sin ansökan om domstolen anser det nödvändigt. 

3

Tillståndsprövning och offentliggörande

Domstolen granskar ansökan baserat på inlämnat material. Informationen om ansökan delas med allmänheten, vilket ger dem möjlighet att ta del av planerna och lämna synpunkter.

4

Huvudförhandling och dom

Efter mottagande av yttranden hålls en huvudförhandling. Här kan det även ske en syn på platsen för den sökta verksamheten. Efter förhandlingen meddelas en dom, oftast inom två månader, om verksamheten får tillstånd eller inte. 

geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash.jpg

Tillståndprocessen olika steg 

1

Samrådet ger oss viktig information från intressenter 

I det samrådsunderlag som PTL Sverige tagit fram har vi beskrivit verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning. Underlaget har använts som grund i samrådsprocessen, som är obligatoriskt enligt 6. kap. miljöbalken. Här kan du läsa hela samrådsunderlaget. PTL Sverige bjöd in till avgränsningssamråd den 5 september 2023 i Söråkers Folkets hus. Syftet med samråd är att ge närboende aktörer och övriga intressenter en möjlighet att bidra med synpunkter och påverka vad som ska ingå i den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt ansökan. Här kan du läsa mer om närboendes stora intresse för anläggningen

3

Tillståndsansökan  

PTL inlämnade sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen den 18 mars 2024, för sin planerade anodmaterials-tillverkning i Torsboda. Inför lämnandet har en miljökonsekvensbeskrivning genomförts av Svenska miljöinstitutet (IVL).

2

I miljökonsekvensbeskrivningen utreder vi vår påverkan

Nu arbetar PTL Sverige med att ta fram en miljökonsekvens-beskrivning utifrån samrådets input. I den utreder vi vilken påverkan som anläggningen kommer att ha på bland annat buller, utsläpp, trafik, energi- och vattenförbrukning och avfall. Vi utreder också vilken risk det finns för olyckor på anläggningen. Vi planerar att vara färdiga med miljökonsekvens-beskrivningen under hösten 2023. Du kan läsa mer om vad vi förväntar oss inkludera i den i samråds-underlaget som finns här.

Fakta om byggnationen av anläggningen

  • PTL Sveriges fabrik beräknas producera cirka 100 000 ton grafitmaterial per år. Den omfattande byggnationen av anläggningen kommer utföras i två faser, där varje fas har en kapacitet att producera cirka 50 000 ton grafit.  

  • Anläggningen är unik för Europa och kommer att vara ett viktigt nav i Europas batterivärdekedja.  

  • Verksamheten kan påverka omgivningen både i byggnationsfasen och under driftsfasen. Under byggnationen kommer området att omvandlas från grönområde till industriområde, vilket medför olika typer av miljöpåverkan. När fabriken är i drift kommer den vara förhållandevis energiintensiv och dessutom kräva tillgång på uppskattningsvis 2 500 kubikmeter vatten per dag.  

  • All påverkan kommer att bedömas och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, så att miljöbedömningen fokuserar på relevanta miljöintressen.  

  • Anläggningens fas 1 förväntas preliminärt att tas i drift år 2026. Datumet kan komma att ändras.  

bottom of page